Sıkça Sorulan SorularTüm detaylar Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi'nde mevcuttur. Yönerge İçin Tıklayınız 


Tek ders sınavında başarılı olamayan ya da başarılı olup da gerekli AGNO şartını sağlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları dersin sınavına girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler.

Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınmaz.  

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmış yada kullanmamış öğrencilerden, mezuniyeti için gereken tüm derslerden devam şartını yerine getirmiş olan ve  tek dersten sorumluluğu kalan veya yarıyıl / yıl sonunda yalnızca bir dersten sorumluluğu kalanlara tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.
Hangi koşullarda ders tekrarı yapabilirim?*
Bir dersten başarısız olan ve notunu yükseltmek isteyen öğrenciler bu dersi, “Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” nin 26. maddesinin 6. fıkrasında belirtildiği şekilde tekrar almak zorundadırlar.
 
Onur ve Yüksek onur öğrencisi olabilmem için kriter nedir? Onur ve Yüksek Onur öğrencisi olup olmadığımı nasıl/nereden öğrenebilirim?*
Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel başarı not ortalaması 3,50 ile 4,00 (81-100) arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3,00 ile 3,49 (74-80) arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde onur belgesi verilir. Söz konusu belgelerde başarı sıralaması gösterilir.

  
Akademik başarı not ortalamam nasıl hesaplanır?*
Bir öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) hesaplanmasında; ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslere ait harf notlarının 4’lük not sisteminde aşağıdaki tabloda verilen karşılıkları bu derslere ait AKTS değerleri ile ayrı ayrı çarpılır, elde edilen sonuçlar toplanır ve alınan tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür. Bulunan sonuç virgülden sonra iki basamak duyarlılıkla verilir ve AGNO olarak tanımlanır.

Transkriptimde belirtilen işaretler ne anlama gelmektedir?*
Notlar ve Katsayıları; AA: 4 , BA: 3,5 , BB: 3 , CB: 2,5 , CC: 2 , DC: 1,5 , DD: 1 , FD: 0,5 , FF: 0 , 
Kısaltmalar: M:Muaf , A.D.: Alınmayan Ders, O.K.D.: Ortalamaya Katılmayan Ders, K.D.: Kapatılan Ders, Y.A.D.: Yerine Alınan Ders, S.D.G.: Seçimlik Ders Grubu
 
Bir dersin başarı notunun dönüştürüldüğü harfli başarı notu ve başarı katsayısı nedir?*
Ham başarı puanlarının harfli ve dörtlü not karşılıkları
Ham Başarı Puanı HBP Harf  Notu 4'lü Not Açıklama
88 ≤HBP ≤100 AA 4,00 Başarılı
81 ≤ HBP ≤ 87 BA 3,50
74 ≤ HBP ≤ 80 BB 3,00
67 ≤ HBP ≤ 73 CB 2,50
60 ≤ HBP ≤ 66 CC 2,00
53 ≤ HBP ≤ 59 DC 1,50 Başarısız
46 ≤ HBP ≤ 52 DD 1,00
0 ≤ HBP ≤  45 FD 0,50
Devamsız FF 0,00
 
Ders başarı durumum neye göre belirlenmektedir?*
Bir Ders için HBP, o dersin ara sınav ve varsa diğer yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ağırlıklı ortalaması ile final veya varsa bütünleme notu dikkate alınarak hesaplanır. Öğrencinin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun HBP’si katkı yüzdesini ilgili   dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur.  Yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-60 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-40 aralığında uygulanır. Ancak öğrenciye duyuru yapılmadığı takdirde yarıyıl / yıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40,  final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60 olarak uygulanır.Yabancı dil dersi için muafiyet sınavı yapılıyor mu?*
Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrencilerin Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavları akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır.
 
Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğumda başarılı olduğum ders/derslerden nasıl muaf olabilirim?*
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri Yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için; Üniversitemize kayıt oldukları eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren on beş (15) gün içinde, ilgili Dekanlık/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe vermeleri ve ekine daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini ve onaylanmış not durum belgesi (transkript) eklemeleri gerekmektedir.
(2) Öğrenci, başvuru dilekçesinde, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirtmek zorundadır.
(3) Başvurular elden ve şahsen yapılır. İlk kayıt yarıyılındaki, yukarıda belirtilen başvuru süresi dışında (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) başvurular kabul edilmez.
(4) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki Üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.Yaz okulunda ön kayıtta seçmiş olduğum dersler açılmazsa ne yapmam gereklidir?*
Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslere kayıtlı öğrenciler, açılmayan dersin yerine “Kesin Kayıt” tarihlerinde başka bir ders seçebilir  veya ücretlerinin iadesini isteyebilirler.

Yaz okulunda açılmayan bir dersi başka bir üniversiteden alabilir miyim ?*
Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul tarafından onaylanması gerekmektedir.  
 
Yaz okulunda Bölüm/Programımda ve Fakülte/Yüksekokulumda açılmayan bir dersi başka bir birimden alabilir miyim ?*
Farklı birimlerden ya da bölümlerden ders alacak öğrenciler bağlı bulundukları Fakülteye/ Yüksekokula dilekçe vererek, ders alacağı Fakülteye/Yüksekokula başvuracaklardır. Uygun görüldüğü takdirde ders alınıp alınamayacağı kesinleşecektedir.
 
Yaz okulu ders ücreti ne kadardır?*
Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülteye / Yüksekokula ve toplam (teorik + uygulama) ders saatine göre hesaplanır. Yaz okulu ders ücretleri ayrıca öğrencinin uyruğuna ve dersin eğitim diline göre değişiklik göstermektedir.
 
Yaz okulunda Üniversitenizden ders alabilir miyim?*
  Yaz okulunda Üniversitemizden ders alabilirsiniz. Bunun için ilgili  ayda Üniversitemiz web sayfasından ilgili duyuruya bakarak almak istediğiniz dersin “açılması önerilen dersler” listesinde olup olmadığına bakmalısınız. İstediğiniz ders varsa Fakülte Öğrenci İşlerine gelerek Öğrenci belgesi ve kimlik ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu Burs hakkında nereden bilgi edinebilirim?*
Gerekli bilgiler için tıklayınız.  
 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kimlere burs vermektedir?*
Burs, Öğrenim ve Katkı Kredileri, T.C. vatandaşı yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs / öğrenim ve katkı kredisi  vermektedir.
 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burslar nelerdir?*
 Burs (karşılıksız burs)   Öğrenim Kredisi (karşılıklı burs)   Katkı Kredisi (karşılıklı burs)  
 
Üniversitemizde mevcut yürütülen burslar hakkında bilgiler.*
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü (YÜBUK) tarafından burs verilmektedir.Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıp bahar yarıyılında derslere başlayan düzensiz durumda olan öğrenciler hazırlık sınıfını güz yarıyılı başında başarmış gibi işlem görürler.  Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir.  Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisansprogramlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına yatay geçiş başvurusu alınmaz. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır.


Üniversitenize yatay geçiş yolu ile kayıt oldum derse yazılma da ne gibi kriterlere dikkat etmem gerekir?*
İntibak durumunuza göre danışmanınızla birlikte ders seçimi yapabilirsiniz.
 
OBS’den şifre aldım ancak girişte “Kullanıcı ya da şifre hatalı” diye ibare çıkıyor ve giriş yapamıyorum? veya OBS’den ilk şifre oluşturma alanından şifre oluşturdum. Aktif olarak kullanıyordum. Ancak şuan girişte “Kullanıcı/şifre hatalı” diye ibare çıkıyor ve OBS’ ye girişte sorun yaşıyorum?*
Kayıtlı olduğunuz akademik birimin öğrenci işleri bürosuna giderek şifrenizi sıfırlatmanız gerekir. Şifreniz sıfırlandığında size ilgili birim tarafından herhangi bir şifre verilmeyecektir. Kendiniz www.obs.yyu.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi  Sistemi’ne giriş yaparak İlk Şifre Oluşturma işlemini yapmanız gerekmektedir.
 
Bilgi Yönetim Sistemini (OBS) yinasıl kullanabilirsiniz?*
 OBS’ye girebilmek için;
1.ADIM: Üniversitemizin web sayfasında www.obs.yyu.edu.tr adresine girerek Öğrenci BilgiSistemini tıklamanız gerekir   
2.ADIM: OBS’yi tıkladığınızda “Giriş” alanına girebilirsiniz. Ekranda “İlk Şifrenizi oluşturmak için tıklayın”  
3. ADIM:   İlk şifre oluşturma bölümünde bilgilerinizi (TC Kimlik No, Baba Adı, Doğum Tarihi) girerek şifre oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturduğunuz geçici şifreyi kısa süre içerisinde aktif olarak kullanınız.Üniversitemizin  web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini ve  kayıt için gerekli evrakları öğrenebilirsiniz.Üniversitemizin  web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini ve  kayıt için gerekli evrakları öğrenebilirsiniz.YKS sonucu üniversitenizin ikinci öğretim programına yerleştim ve kayıt yaptırdım. Ancak kaydımı sildirmek istiyorum. Ödemiş olduğum öğrenim harcı geri alınabilir mi?*
 Kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara öğrenim harcı iadesi yapılmaz.
 
YKS sonucu üniversitenize yerleştim. Yerleşmeme rağmen kayıt olamama durumum olabilir mi?*
Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını yaptırabilmeleri için Yüzüncü Yıl  Üniversitesinin aradığı tüm koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bir adayın ÖSYS Sonuç Belgesinde bir programın/bölümün kazandığının yazılmış olması bu adaya,  ilgili programa/bölüme öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.  
 
Özel Yetenek Sınavı Sonucu yerleştirildim ne zaman kayıt yaptırabilirim ve kayıt için neler gerekir?*
Özel yetenek sınavı sonucu yerleştiyseniz, akademik takvimde belirtilen günlerde kesin kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Kesin kaydınızı yaptırmazsanız, kayıt hakkınızı kaybedersiniz ve yerinize yedek aday alınır. Kayıt için gerekli evraklar konusunda Üniversitemizin  yyu.edu.tr web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini ve  Kayıt İçin Gerekli Evrakları öğrenebilirsiniz
 
Kayıt için gerekli belgeler alanında onaylı olarak istendiği belirtiliyor. Belgeleri nereye onaylatabilirim?*
İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış örneği kabul edilir.
 
Kayıt için gerekli evraklarım da eksiklikler var. Eksik olan bir belge olursa yine de kayıt yaptırabilirmiyim?*
 Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz.
 
YKS sınavı ile yerleştim. Kayıt için gelemeyecek durumdayım ne yapmalıyım? Posta yolu ile kayıt yaptırabilirmiyim?*
Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile (noterden alınacak belge) kayıt yaptırabilirler. Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
 
YKS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor?*
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın yyu.edu.tr web adresine giriş yaparak yeni kayıt duyurusu üzerinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.
Katıldığım/katılacağım tüm sınavlar için mazeret sınavı yapılır mı?*
Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını ilgili birimin yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin ilgili dersler için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı ilgili birimlerin yönetim kurullarında karara bağlanır.
(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği günden itibaren izleyen beş iş günü içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına dilekçe ile sunulması gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Ülkemizi, Üniversitemizi ve Fakülte/ Yüksekokulları temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları sınavlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.
(5) Mazeret sınavlarının kapsamı, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
 
Mazeretli olduğum günler içinde yapılan sınavlara katılabilir miyim?*
Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin mazeretleri kabul edilmez.
 
Hangi durumlar geçerli mazereti içermektedir?*
Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını ilgili birimin yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin ilgili dersler için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı ilgili birimlerin yönetim kurullarında karara bağlanır.
(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği günden itibaren izleyen beş iş günü içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına dilekçe ile sunulması gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Ülkemizi, Üniversitemizi ve Fakülte/ Yüksekokulları temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları sınavlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.
(5) Mazeret sınavlarının kapsamı, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
 
Mazeretim var ve ara sınavlara katılamayacağım? Ne yapmam gerekir?
Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir.Lisans programında kayıtlı öğrenciyim ancak lisansımı tamamlayamayacağım  önlisans diploması alabilir miyim?*
Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının birimlere göre değişiklik gösteren yarıyıllarının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

Diploma Eki (Diploma Supplement-DS) ne demektir? Ne işe yarar?*
Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.
 
Onur yada yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum? Diplomam da bu durum belirtilir mi?*
Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve AGNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; AGNO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.  
 
Aktif öğrenciyim, lise / Ön lisans diplomamı nasıl alabilirim?*
Üniversitemizde aktif öğrenciler birimlerinin eğitim sürelerine göre belirlenen önlisans dönemlerini başarı ile tamamladıkları taktirdeönlisans diploması, kaydını sildirdiği taktirde ise lise diplomasını alabilir. Kayıtlı olunduğu sürece belirtilen belgeleri almak mümkün değildir.